Mon, 09/24/2012 (All day)
Monday
Autumn Quarter
Week 1
2012-13